Meie töötajad esitasid e-posterettekande Tartu Ülikooli teaduskonverentsil

dr PõldNeuroloogia vanemarst dr Katrin Põld

Neljapäeval, 13. oktoobril toimus teaduskonverents Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastapäeva puhul, millel esitlesid e-posterettekande meie haigla töötajad: neuroloogia vanemarst dr Katrin Põld, insuldi projekti juht Evelin Kruusalu ja insuldi projekti raviteekonna koordinaator Jekaterina Tolmacheva. Küsimustikku aitas koostada ja küsitlust läbi viia meie ex-füsioterapeut Deniss Vender.

E-posterettekande teema oli uurimistöö tulemuste presenteerimine teemal "Isheemilist insulti põdenud inimeste ja elu pärast insulti käsitleva veebikeskkonna kasutajate insuldialane teadlikkus. Teadlikkus insuldi nähtudest ja riskiteguritest annab võimaluse sekkuda õigeaegselt enda või lähedase insulti haigestumisel ning rakendada insuldi ennetusmeetmeid.

Autorite teada pole Eestis läbi viidud elanikkonna insulditeadlikkuse uuringuid. Teaduskirjandus viitab insulditeadlikkuse seostele hariduse ja varasema insuldikogemusega. Selle töö eesmärk oli uurida insulditeadlikkust isheemilise insuldiga patsientidel ja elu pärast insulti kajastava veebikeskkonna kasutajail ja selgitada insulditeadlikkuse seoseid uuritavate haridustaseme ja insuldikogemusega.

Uurimistöö valmis Ida-Viru Keskhaigla insuldiprojekti raames, mida rahastab Eesti Haigekassa. Insulditeadlikkuse küsimustik sisaldas valikvastustega küsimusi insuldi, selle sümptomite, riskitegurite ja tagajärgede kohta. Uuringugrupiks olid IVKH neuroloogiaosakonnas isheemilise insuldi ehk ajuinfarktiga viibivad patsiendid (n=30) ning IVKH insuldiprojekti raames loodud veebikeskkonna elupärastinsulti.ee külastajad (n=31). Uurimistöö kooskõlastati TIJ Eetikakomitee poolt ja viidi läbi 2021.-2022. aastatel. Statistilise analüüsi teostas TIJ Statistilise nõustamise keskus.

Elupärastinsulti.ee keskkonnas vastanute vanus oli noorem kui patsientidel.

Eesti ja vene keeles vastanute ning naiste ja meeste osakaal uuringugruppides oli ühesugune. Veebis vastanuist oli kesk- või kõrgharidusega 64.6% ning patsientidest 53.3% uuritavatest. Kokkupuude insulti põdenud inimesega oli veebis vastanuist 74.2%-l ning patsientidest 41 .4%-l uuritavatest. Insuldi põdemise kohta vastas veebis jaatavalt 48.4% ja haiglas 44.8% uuritavaid. Vastanute haridustase oli statistiliselt olulisel määral seotud insuldi õigete riskifaktorite (p=0,0246) ning õigete insuldisümptomite nimetamisega (p=0,0278), samuti teadmisega, milliseid insuldi riskitegureid saab mõjutada (p=0,0019) ja kuidas (p=0,0710). Insuldikogemusest olenevalt erinesid insulti põdenud ja mitte põdenud uuritavate vastused selle kohta, milliseid insuldi riskitegureid saab mõjutada (p=0.0124).

Järeldus: insulditeadlikkus oli antud valimis seotud peamiselt haridustaseme, mitte isikliku insuldikogemusega.

 

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo