Patsientide nõukoda

IVKH patseintide nõukoda

Pildil vasakult: Veronika Kossar, Ksenia Moskvina, Jaanika Mikk (ekraani ülespool), Vladislava Vassitškina (ekraani allpool), Anu Piirimaa, Ivi Prits, Helin Metsatalu (nõukoja esimees), Ando Sajor (astus nõukojast välja), Jarmo Juhanson.

Ida-Viru Keskhaiglas alustas tööd patsientide nõukoda.

Patsientide nõukoda on 8 liikmeline haigla juures tegutsev IVKH patsientide ning nende lähedaste esindusrühm, mille liikmed panustavad nõukoja tegemistesse vabatahtlikkuse alusel.
Patsientide nõukoja eesmärk on patsientide ja nende lähedaste kogemuste, arvamuste ja ettepanekute rakendamine tervishoiuteenuste osutamiseks ja arendamiseks haiglas ning läbi selle edendada inimesekeskset teenuseosutamist Ida-Viru Keskhaiglas.

Patsientide nõukoda annab sisendeid haigla tervishoiuteenuste arendamiseks, patsientide ja nende lähedaste haiglakogemuse parandamiseks, patsientide ja haigla töötajate koostöö edendamiseks ning patsiendivaatest patsienditeekondade kujundamiseks ja arendamiseks.

Patsientide nõukoja loomise ajendiks oli nii Eesti kui ka Euroopa haiglate positiivsed kogemused ning tõenduspõhiste uuringute tulemused.

Ida-Viru Keskhaigla patsientide nõukotta kandideeris 15 inimest, kuid esimesse kooseisu valiti neist 9. Hetkle on nõukoja koosseisus 8 liiget. Valikul sai määravaks inimeste tugev soov ning motivatsioon panustada haigla tervishoiuteenuste arengusse. Ida-Viru Keskhaigla esimesse koosseisu kuuluvad: Helin Metsatalu (nõukoja esimees), Vladislava Vassitškina (Eesti Sclerosis Multipleksi Ühingu esindaja), Anu Piirimaa, Ivi Prits, Jaanika Mikk, Jarmo Juhanson, Ksenia Moskvina ja Veronika Kossar.

Koosolekutel käsitletavate teemade sisendeid antakse nii nõukoja liikmete kui ka haigla esindajate poolt. Haigla esindajad, õenduse ja patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja ning klienditeeninduse juht Krista Meeru, hakkavad osalema patsientide nõukoja koosolekutel.

Patsientide nõukoja kontakt:  

Patsientide nõukoja koosolekute kokkuvõtted:

30.05.2023
Õenduse japatsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja tutvustas Patsientide nõukoja liikmetele, mida tehakse täna haiglas töötajate motiveerimiseks ja läbipõlemise ennetamiseks. Liikmed esitasid näiteid, mida tehakse teistes ettevõtetes töötajate heaolu parandamiseks. Arutelu jätkas välisinfograafika ja kodulehe valmimise suhtes ning arutleti EMO artikli sisu kajastamise üle, mida planeeritakse jagada sotsiaalmeedias ja ajakirjalehtedes.

31.03.2023
Patsientide nõukoja koosolekule olid kutsutud EMO juht Markko Jalas ja õendusjuht Katrin Piirsoo. Markko Jalas tutvustas erakorralise meditsiini töökorraldust ja rääkis, milleks on EMOd loodud ning tõi välja olulisemad probleemid EMOdes ülemaailma ja Eestis. Koosolekul arutleti, kuidas on võimalik tõsta ümbruskonnas inimeste teadlikkust erakorralise meditsiini osakonda pöördumise suhtes.

27.02.2023
Patsientide nõukoja esimehe Ando Sajori omal soovil tagasiastumise tõttu valiti uus esimees - Helin Metsatalu. Ando Sajor jätkab tööd nõukoja koosseisus. Seejärel esitas uus nõukoja esimees ülevaate postkasti haldamisest. Anu Piirimaa esitas ülevaate Sotsiaalministeeriumi poolt kokku kutsutud upTIS kohtumisest, mille puhul on tegemist uue põlvkonna terviseinfosüsteemi loomisega. Enamuse liikmete nõusolekul otsustati, et juhul, kui patsientide nõukoja esindajat soovitakse kaasata kohtumisele, siis osaletakse. Arutelu toimus keskhaigla klienditeeninduse teemal. Arutelu käigus puudutati klienditeenindust registratuuride poole pealt ja pikemalt arutleti ja esitati näiteid EMO töötajate suhtumise ja suhtlemise suhtes.

18.01.2023
Patsientide nõukoja liikmed arutasid patsientidelt saadava info menetlemist ja kirjavahetuse korraldust patsientidega. Patsientide nõukoja esimees esitas ettekande: Eesmärgid homseks ja ülehomseks. Ettekandes tõstatas erinevaid seisukohti PN esile tõstatavate probleemide suhtes. Koosolekutel otsustati edaspidi käsitleda ühte teemat põhjalikult ja selle tulemusel teha ettepanekuid haigla juhtkonnale patsiendi raviteekonna parendamiseks. Järgmise koosoleku teemaks otsustati valida: Haigla eesliini töötajate suhtlemine - klienditeenindus.

19.12.2022
Patsientide nõukoja liikmete poolt oli koosolekule kutsutud haigla kvaliteedijuht Monyca Sepp, kes tutvustas läbi haigla arengu- ja tegevuskavade patsiendile suunatud tegevusi. Liikmed tutvusid patsientide tagasiside põhjal välja selgitatud muredega, et arutada edaspidi võimalust nende lahendamise suhtes kaasa rääkida ja ettepanekuid teha haigla juhtkonnale. Õenduse ja patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja esitas tagasiside nõukoja esimese koduülesande Ahtme infograafika koostamisele sisendi andmise suhtes. Patsientide nõukoja esimees Ando Sajor esitas ettekande: Patsiendi terviseprobleemi ilmnemine ja probleemid, millega patsiendil tuleb kokku puutuda raviteekonna alguses ja selle vältel.

21.11.2022
Töökorraldusega seotud organisatoorsete küsimuste arutelu ja reeglistiku kinnitamine. Järgmise aasta tegevuste eesmärkide arutelu. IVKH esindajate ülevaade patsiendiohutuse alastest tegevustest haiglas. Haigla välisveebi esmase menüü struktuuri tutvustus haigla esindajate poolt.

19.10.2022
Esimesel koosolekul tutvustasid Ida-Viru Keskhaigla juhatuse liikmed Tarmo Tohver ja Ksenia Verhovskaja ning haldusjuht Koit Oras ja klienditeeninduse juht Krista Meeru patsientide nõukoja liikmetele haigla struktuuri, nõukoja loomise põhjust, patsientide tagasiside meetodeid ning Ahtme korpuste välise infograafika esmaseid eskiisjooniseid. Nõukoja liikmete poolt sai kinnitatud ka töökorda reguleeriv põhimäärus ning lepiti kokku järgnevate koosolekute töökorralduse osas.

08.09.2023
Õenduse ja patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja teavitas patsiendi nõukoja liikmeid, et alates 01.09.2023 on Ida-Viru Keskhaigla ülemarstiks dr. Pille Letjuka ja juhatuse esimehena jätkab veel viieaastase tähtajaga alates 01.12.2023 Tarmo Tohver. Samuti jagas ta infot 17.09.2023 toimuva Patsiendiohutuse päeva kohta. Arutleti võimaluse üle, et patsiendi nõukoda saaks osaleda Live Teamsi kohtumisel koos elanikkonna ja teiste haiglate patsiendi nõukogu liikmetega, mis toimub 15.09.
K. Verhovskaja esitles ülevaadet haigla juubelikonverentsi ettevalmistustest ja patsiendi nõukoda liikmete kaasamise võimalustest sellele üritusele ning tutvustas patsientide statsionaarse rahulolu-uuringu 2023. aasta tulemusi. Otsustati, et Ivi Prits osaleb haigla juubelikonverentsil ettekandega ja on nõus osalema ka paneeldiskussioonis. Ando Sajor teatas, et astub tagasi patsiendi nõukogu liikme kohalt.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo