Ametlikud päringud

Eriliigiliste isikuandmete kohta teabenõude esitamine, selle täitmine ja andmete väljastamine

Isikuandmete töötlemisteabe või enda kohta käivate isikuandmete saamiseks tervishoiuteenuse osutamise järgselt esitatakse haiglale kirjalik teabenõue.
Teabenõude saab esitada:
1. kohapeal:
- juhatuse sekretär, Ahtme polikliinik, Tervise 1 (5. korrus), Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa E-R 8.00–16.00;
- patsienditeenistuse sekretär, Järve tervisemaja, Ravi 10d (1. korrus), Kohtla-Järve, Järve linnaosa E-R 8.00-16.00;
2. digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil:

Teabenõde avalduse saate alla laadida siit: doc-formaat

Kui teabenõudja soovib radioloogiliste uuringute pildimaterjali CD-le, saab teabenõude (IVKH-V-280) esitada aadressidel:
- radioloogiateenistuse sekretär, Ilmajaama 14 (ruum L1037), Ahtme linnaosa, E-R 8.00-16.00;
- patsienditeenistuse sekretär, Ravi 10d (1. korrus), Järve linnaosa, E-R 8.00-16.00;
- digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil: .

Teenuse hind ühe uuringu kohta on 12 eurot.

Juriidilised isikud esitavad teabenõude üldjuhul kirjana, kus peavad olema toodud kõik nõutavad andmed.

Kui teabenõudja ei ole patsient ise, peab koos teabenõudega esitama juurdepääsu aluse – seadusliku aluse või andmesubjekti (patsiendi) kirjaliku nõusoleku või volikirja. Kirjalikus nõusolekus peab olema selgelt määratletud vähemalt järgmine:

  • andmete töötlemise eesmärk;
  • andmed, mille töötlemiseks luba antakse;
  • isikud, kellele andmete edastamine on lubatud.

Kui volikiri esitatakse koos patsiendi muu tahteavaldusega, peab andmesubjekti nõusolek isikuandmete töötlemiseks olema volikirja tekstis selgelt eristatav.

Teabenõue täidetakse või teabe andmisest keeldumisest teavitatakse teabenõudjat 5 tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast.

 

Keskaiglas viibiva patsiendi terviseseisundit kajastavate andmete väljastamine kolmandatele isikutele

Keskhaiglas viibiva patsiendi terviseseisundit kajastavate andmete väljastamine või nendele juurdepääs kolmandatele isikutele sh patsiendi lähedastele on lubatud patsiendi nõusolekul või seadusliku aluse olemasolul.

Nõusoleku aluseks on IVKH-V-20 "Patsiendi üldine teavitamine ja nõusoleku saamine", mille täidab patsient haiglasse saabumisel. Täidetud vorm säilitatakse haigusloos.

Kui patsient ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline nõusoleku vormi ise täitma ja allkirjastama, täidab patsiendi sõnade järgi selle tema eest tervishoiutöötaja, märgib vormile patsiendi poolt allkirjastamata jätmise põhjuse ning kinnitab selle oma allkirjaga.

Patsiendil on õigus oma tahteavaldust igal ajal muuta. Tahteavalduse muutmine ei kehti tagasiulatuvalt.

Tahteavalduse muutmiseks täidab patsient uuesti vormi IVKH-V-20 "Patsiendi üldine teavitamine ja nõusoleku saamine", mis säilitatakse samuti haigusloos. Terviseseisundit kajastavate andmete väljastamisel või nendele juurdepääsu võimaldamisel kolmandatele isikutele juhindutakse viimasena täidetud tahteavaldusest.

Üksikjuhtumil, kui patsient ei ole oma tervisliku seisundi tõttu (nt on teadvusetu vm), võimeline oma tahteavaldust väljendama, on lubatud isikuandmete väljastamine patsiendi lähedastele patsiendi nõusolekuta. Sellisel juhul võib isikuandmeid väljastada patsiendi poolt ESTER infosüsteemis või patsiendi portaalis „Minu e-tervis“ eelnevalt määratud kontaktisikule.
Nõusoleku vorm tuleb täita esimesel võimalusel tagantjärele.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo